top of page

REGULAMIN STRONY I ZAWIERANIA UMÓW:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022r. i określa charakter i przeznaczenie strony internetowej: www.glmilitaria.com

  2. Właścicielem i prowadzącym niniejszą stronę jest Guns&Law Marcin Chełkowski, Dębogóra 51,  74-120 Dębogóra, 

NIP: 8522677421, koncesja MSWiA: B-065/2022,  tel. 695-195-493,
email: glmarcinchelkowski@gmail.com

  3. Niniejsza strona nie jest sklepem internetowym, a portalem przedstawiającym bieżącą ofertę sklepu Guns&Law Marcin Chełkowski z siedzibą w Dębogórze. Przedstawione na stronie ogłoszenia nie są ofertami w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie przedmioty, oferowane na stronie, są legalnego pochodzenia.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

  1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty wymagające posiadania stosownego pozwolenia

jest jego posiadanie przez Klienta.

2. Sprzedaż następuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym, w siedzibie firmy.

3. Rezerwacja towaru lub jego wysyłka/dowóz możliwe są po indywidualnym ustaleniu warunków

między stronami umowy sprzedaży.

4. Sklep akceptuje płatność gotówką lub formę przelewu bankowego. W razie konieczności, sklep udostępnia komputer, celem dokonania owej płatności.

5. Do każdego zakupu zostanie dołączona faktura VAT; względnie faktura VAT-MARŻA, paragon lub stwierdzona pismem umowa sprzedaży – w stosownych przypadkach.

6. Zakup towarów koncesjonowanych lub militariów zabytkowych przez osoby spoza terytorium RP, może wymagać dopełnienia stosownych formalności ze stosownymi organami władz krajowych eksportera i importera.

7. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. W wyjątkowych przypadkach, kiedy produkt sprzedawany jest na umowę sprzedaży (np. oferty grzecznościowe), cena jest ceną niezawierającą podatku VAT. Jeśli cena nie zawiera podatku VAT, zostanie to wskazane w opisie przedmiotu.


§ 3. Rękojmia, gwarancja, zwroty, wymiany i warunki zawarcia umowy sprzedaży

1. Towar oferowany w sklepie Guns&Law Marcin Chełkowski jest przeważnie towarem używanym i jako taki – nie podlega gwarancji oraz rękojmi za wady. Zwroty lub wymiana nie są możliwe – za wyjątkiem przypadków indywidualnie uzgodnionych i uzasadnionych.

2. W przypadku, jeśli nabywcy/kontrahentowi przysługuje status konsumenta, strony oświadczają, iż przy sprzedaży towarów używanych, ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady do roku; w pozostałym zakresie strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. W przypadku oferowania przez sklep towaru nowego, objętego gwarancją producenta/dystrybutora, zostanie to każdorazowo stwierdzone w zawartej z danym kontrahentem/nabywcą umowie sprzedaży, z zastrzeżeniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności oświadczenia o objęciu towaru gwarancją/pełną rękojmią.

4. Nabywca/kontrahent przy zawieraniu umowy sprzedaży, stwierdzonej w fakturze lub innej formie, w tym słownej lub pisemnej, oświadcza, że zna stan techniczny i wizualny przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu.

 

5. Nabywca/kontrahent przy zawieraniu umowy sprzedaży, stwierdzonej w fakturze lub innej formie, w tym słownej lub pisemnej, oświadcza, iż wie, że nabywany przedmiot jest przedmiotem kolekcjonerskim, a sprzedający nie odpowiada za jego walory użytkowe, w tym np. użycie na strzelnicy, celność, niezawodność działania itp.

§ 4. Prawa autorskie

  1. Wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do zdjęć i tekstów znajdujących się na niniejszej stronie należą do Marcina Chełkowskiego – chyba, że stwierdzono inaczej. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć i tekstów, nie przechodzą na Klienta.

  2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na niniejszej stronie internetowej bez zgody ich autora czy właściciela majątkowych praw autorskich, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 5. Podstawy prawne

Wszelkie transakcje i inne czynności prawne dokonywane przez Guns&Law Marcin Chełkowski, odpowiadają polskiemu prawu. Do spraw inaczej nieuregulowanych, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (wraz z późniejszymi zmianami) oraz Dz.U. 2019 poz. 1214 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (wraz z późniejszymi zmianami).

STRONA TA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES:

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Informacje zapisywane są za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody i usprawnienia korzystania z tej strony. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w swojej przeglądarce.

 

RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Chełkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Guns&Law Marcin Chełkowski”; Dębogóra 51, 74-120 Dębogóra; NIP 8522677421.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

1)      zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;

2)     wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

3)     realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w każdym razie nie dłużej niż przez 10 lat;

4)     w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być biura księgowe lub dostawcy narzędzi IT .

 

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

1)      na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

2)     na potrzeby marketingu bezpośredniego – mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

bottom of page